กรุงเทพฯ ปริมณฑล

บริษัท อีวี อี ไรด์(ไทยแลนด์)จำกัด (สำนักงานใหญ่)

KPN บริษัท กาญจณาภิเษกภาคิณ จำกัด (ปากซอย เอกชัย 70)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท โคราช กิจรุ่งเรือง จำกัด

ภาคเหนือ

บจ.นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์

บริษัท อีวี มอเตอร์ไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาคตะวันออก

บริษัท ชลบุรีรัตนยนต์1999 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท มั่งมี ยานพาหนะไฟฟ้า จำกัด

บริษัท นิติยนต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด

บริษัท อีวี การาจ จำกัด

บริษัท เอ็มทีเอ็ม กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ภาคใต้

บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด (สาขาหาดใหญ่)