ศูนย์บริการ

กรุงเทพฯ ปริมณฑล

บริษัท อีวี อี ไรด์(ไทยแลนด์)จำกัด (สำนักงานใหญ่)

KPN บริษัท กาญจณาภิเษกภาคิณ จำกัด (ปากซอย เอกชัย 70)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท โคราช กิจรุ่งเรือง จำกัด

ภาคเหนือ

บจ.นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์

ภาคตะวันออก

บริษัท ชลบุรีรัตนยนต์1999 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท มั่งมี ยานพาหนะไฟฟ้า จำกัด

บริษัท นิติยนต์มอเตอร์เซลล์ จำกัด

บริษัท อีวี การาจ จำกัด

บริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ภาคตะวันตก

บจ.เค.เอส.วาย. คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

ภาคใต้

บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด (สาขาหาดใหญ่)