Skip to content Skip to footer

พิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภท จักรยานยนต์

โล่กฟผ

พิธีมอลโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงาน และโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

พิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภท จักรยานยนต์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
ณ. ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท ยานยนต์สะอาด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในแบรนด์ superSOCO และ Kavallo
ได้เข้าพิธีมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภท จักรยานยนต์
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ
สื่บเนื่องจาก กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ ด้วยการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
ส่งผลให้ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นที่เชื่อถือและรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบัน
กฟผ photo
ซึ่งการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
เป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังประหยัดค่าไฟฟ้า
เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5) เพื่อพัฒนาและยกระดับอุปกรณ์ไปสู่มาตรฐานประสิทธิภาพสูงโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ยานยนต์สะอาด จำกัด ในการเข้าร่วมโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ปี 2563
 
เพื่อเป็นการแสดงถึงความขอบคุณ ระหว่าง กฟผ. กับ บริษัท ยานยนต์สะอาด จำกัด ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน  พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 อย่างต่อเนื่อง
กฟผ. จึงกำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมพิธีมอบโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงาน และโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ขึ้นในครั้งนี้
 
และนี้คืออีกหนึ่งคุณค่าของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ยานยนต์สะอาด ที่มีค่อผู้บริโถค เพื่อความประหยัดและปลอดภัยจริงๆ